Rozsah pojištění, limity pojistného plnění, pojistné

Pojištění léčebných výloh v zahraničí

ROZSAH POJIŠTĚNÍ LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ V KČ
KÓD POJIŠTĚNÍ E15C E30C
ÚZEMNÍ ROZSAH* Oblast E Oblast E
DRUH CESTY Krátkodobá Turistická
Léčebné výlohy
Celkový limit pojistného plnění: 5 000 000 5 000 000
- Sublimit pojistného plnění- náklady na doprovázející osobu: 16 000 celkem / 2 000 den 16 000 celkem / 2 000 den
- Sublimit pojistného plnění - onemocnění Covid-19:** 5 000 000 / 500 000 5 000 000 / 500 000
- Sublimit pojistného plnění- ošetření zubů: 15 000 15 000
Odpovědnost
Celkový limit pojistného plnění: 5 200 000 5 200 000
- Sublimit plnění - věc nemovitá sloužící k přechodnému pobytu: 5 000 000 5 000 000
- Sublimit plnění- věc zapůjčená: 500 000 500 000
Náklady na právní zastoupení a obhajobu pojištěného: 200 000 200 000
Úraz
Smrt následkem úrazu- dítě: 100 000 100 000
Smrt následkem úrazu- dospělý: 200 000 200 000
Trvalé následky úrazu: 400 000 400 000
Zavazadla
Celkový limit pojistného plnění: 25 000 25 000
Storno plus
Celkový limit plnění (do výše 80 % stornopoplatků): 15 000 30 000
Covid plus**
Ubytování a strava v případě preventivně nařízené karantény 15 000 15 000
Náhradní doprava v případě preventivně nařízené karantény 15 000 15 000
ASISTENČNÍ SLUŽBY
Asistenční služba bez omezení bez omezení
Pojistné A - osoba/den v Kč 50 84
Pojistné B - osoba/den v Kč (Covid plus) 390 390
Pojistné celkem (A × počet dní) + B (A × počet dní) + B

* oblast E - všechny státy Evropy, evropská část Ruska, Turecko, Izrael a Kypr.

** země s nízkým a středním rizikem nákazy Covid-19 (země označené zeleně a oranžově) / země s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy Covid-19 (země označené červeně a tmavě červeně).