Cestovní pojištění

Pojištění léčebných výloh a storno

Od 1. 1. 2019 dochází ke zvýšení ceny balíčku pojištění, který zahrnuje storno zájezdu, léčebné výlohy v zahraničí v neomezené výši, pojištění zavazadel a odpovědnost za škodu.

délka pobytu / věk dítě do 15 let osoba 15-70 let osoba nad 70 let
10 dní 120 Kč 240 Kč 480 Kč
12 dní 145 Kč 290 Kč 581 Kč
17 dní 204 Kč 407 Kč 814 Kč

Přehled limitů a výše pojistných částek

Pojištění léčebných výloh v zahraničí

léčebné výlohy v zahraničí limity pojistného plnění
ambulantní lékařské ošetření bez omezení
léky a další zdravotnický materiál bez omezení
hospitalizace včetně dopravy do nemocnice bez omezení
léčba, diagnostika a operace bez omezení
činnost záchranných sborů a horské služby bez omezení
převoz nemocného do ČR, repatriace ostatků do ČR bez omezení
výlohy na dopravu osoby blízké při repatriaci pojištěného bez omezení
akutní zubní ošetření 10 000 Kč v průběhu trvání smlouvy
výlohy na ubytování osoby blízké při hospitalizaci pojištěného max. 5 dní/2 000 Kč den
pojištění rizik souvisejících s terorismem (léčebné výlohy v zahraničí) 1 500 000,00 Kč
repatriace související s terorismem 1 500 000,00 Kč

Úrazové pojištění

úrazové pojištění pojistná částka
smrt následkem úrazu 200 000,00 Kč
trvalé následky úrazu, poměrné plnění z pojistné částky 400 000,00 Kč
za dobu nezbytného léčení 100 Kč na den

Pojištění a připojištění zavazadel

pojištění zavazadel limity pojistného plnění a pojistné částky
všechny škody na zavazadlech pojištěného 20 000,00 Kč
škoda na jedné věci 10 000,00 Kč
všechny škody na cennostech 10 000,00 Kč
na jednu cennost 5 000,00 Kč
všechny škody způsobené vloupáním do vozidla 10 000,00 Kč
na jednu věc odcizenou z vozidla 5 000,00 Kč
na zpoždění letu od 7. hodiny 200 Kč/hodina, max. 5 000 Kč
na zpoždění zavazadel od 7. hodiny 200 Kč/hodina, max. 5 000 Kč
pronájem náhradního sportovního vybavení max.1 000 Kč/den, max. 5 000 Kč
připojištění zavazadel limity pojistného plnění
všechny škody na zavazadlech pojištěného 50 000,00 Kč
škoda na jedné věci 25 000,00 Kč
všechny škody na cennostech 25 000,00 Kč
na jednu cennost 10 500,00 Kč
všechny škody způsobené vloupáním do vozidla 25 000,00 Kč
na jednu věc odcizenou z vozidla 7 000,00 Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu a jinou újmu

pojištění odpovědnosti za škodu a jinou újmu limity pojistného plnění na jednu pojistnou událost limit na všechny pojistné události
na zdraví nebo usmrcením 2 000 000,00 Kč 10 000 000,00 Kč
na jedné věci 1 000 000,00 Kč 5 000 000,00 Kč
následné škody 100 000,00 Kč 500 000,00 Kč
způsobenou psem nebo kočkou na zdraví,
usmrcením nebo na majetku
20 000,00 Kč 100 000,00 Kč
spoluúčast 5 000 Kč /PU 5 000 Kč /PU

Doplňkové asistenční služby

doplňkové asistenční služby limity pojistného plnění
všechny škody či jiné újmy z doplňkových asistenčních služeb 35 000,00 Kč
právní pomoc v zahraničí 35 000,00 Kč
náhradní pracovník 35 000,00 Kč
opatrovník 35 000,00 Kč
ztráta, odcizení, zničení dokladů 5 000,00 Kč
základní technická pomoc při škodě na majetku v místě bydliště 5 000,00 Kč

Pojištění stornovacích poplatků

pojištění stornovacích poplatků bez limitu pojistného plnění, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak
spoluúčast 20 %