Cestovní pojištění

Přístup v cestovním pojištění k onemocnění COVID 19

Pojistnou ochranu z cestovního pojištění Allianz i v souvislosti s onemocněním COVID 19 nadále poskytuje v souladu se stávajícími pojistnými podmínkami.

To znamená, že pokud onemocníte COVID 19 v zemi, kam jste vycestovali v době, kdy tato země nebyla označena na stránkách MZV CR jako nedoporučená (v rámci EU zelená a oranžová na semaforu MZV), budeme Vám hradit léčebné náklady a repatriaci.

V případě, že jste vycestovali v souladu s doporučením MZV, přesto jste se ocitli v zahraničí

v karanténě z důvodu pandemie COVID 19 a nemohli se v původně plánovaném termínu vrátit do ČR, prodloužíme Vám zdarma cestovní pojištění až do chvíle, kdy Váš návrat bude možný.

Cestovní pojištění se bohužel nevztahuje na náklady na ubytování, stravování, náhradní letenky, ušlý zisk a podobné náklady vzniklé v době karantény.

Pokud Vaše onemocnění COVID 19 bude důvodem storna konaného zájezdu, budeme Vám hradit stornovací poplatky jako u jiného onemocnění. Za onemocnění však nepovažujeme preventivní karanténu bez potvrzení nákazy. Důvodem úhrady stornovacích poplatků není ani nedoporučení nebo zákaz cestovat do zahraničí vydaný veřejnými orgány.

V případě, že Vám poskytovatel cestovní služby z důvodu nemožnosti cestovat nemůže v daném termínu tuto službu poskytnout (ruší zájezd, let), Vaše pojištění automaticky zaniká (zánik pojistného zájmu) a Vy máte nárok na vrácení uhrazeného pojistného. Na vrácení pojistného za pojištění stornovacích poplatků nárok nemáte.

Zánik pojištění a vrácení pojistného neplatí v případě ročního pojištění nebo paušálního dlouhodobého pojištění s opakovanými výjezdy.

Doporučujeme Vám, abyste se před odjezdem do zahraničí informovali detailně o poměrech v cílové zemi. Důležité informace nejdete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí (www.mzv.cz). Tam najdete informaci, zda cestu do příslušné země MZV doporučuje či ne. V rámci EU je připraveno označení tzv. semafor, kde červená barva znamená nedoporučení cestovat.

Najdete tam také informace, zda Vás příslušná země přijme, případně za jakých okolností. Podrobnější informace získáte přes místně příslušný zastupitelský úřad ČR.

Pojištění léčebných výloh a storno

V souvislosti s COVID-19 dochází ke zvýšení cen balíčků pojištění, které zahrnují storno zájezdu (cena zájezdu max. 60.000 Kč / osoba), léčebné výlohy v zahraničí v neomezené výši, pojištění zavazadel a odpovědnost za škodu.

délka pobytu / věk dítě do 15 let osoba 15-70 let osoba nad 70 let
4 dny 175 Kč 350 Kč 700 Kč
8 dní 332 Kč 664 Kč 1 328 Kč
10 dní 436 Kč 872 Kč 1 744 Kč
12 dní 511 Kč 1 022 Kč 2 044 Kč
15 dní 668 Kč 1 336 Kč 2 672 Kč
22 dní 929 Kč 1 858 Kč 3 761 Kč

Přehled limitů a výše pojistných částek

Pojištění léčebných výloh v zahraničí

léčebné výlohy v zahraničí limity pojistného plnění
ambulantní lékařské ošetření bez omezení
léky a další zdravotnický materiál bez omezení
hospitalizace včetně dopravy do nemocnice bez omezení
léčba, diagnostika a operace bez omezení
činnost záchranných sborů a horské služby bez omezení
převoz nemocného do ČR, repatriace ostatků do ČR bez omezení
výlohy na dopravu osoby blízké při repatriaci pojištěného bez omezení
akutní zubní ošetření 10 000 Kč v průběhu trvání smlouvy
výlohy na ubytování osoby blízké při hospitalizaci pojištěného max. 5 dní/2 000 Kč den
pojištění rizik souvisejících s terorismem (léčebné výlohy v zahraničí) 1 500 000,00 Kč
repatriace související s terorismem 1 500 000,00 Kč

Úrazové pojištění

úrazové pojištění pojistná částka
smrt následkem úrazu 200 000,00 Kč
trvalé následky úrazu, poměrné plnění z pojistné částky 400 000,00 Kč
za dobu nezbytného léčení 100 Kč na den

Pojištění a připojištění zavazadel

pojištění zavazadel limity pojistného plnění a pojistné částky
všechny škody na zavazadlech pojištěného 20 000,00 Kč
škoda na jedné věci 10 000,00 Kč
všechny škody na cennostech 10 000,00 Kč
na jednu cennost 5 000,00 Kč
všechny škody způsobené vloupáním do vozidla 10 000,00 Kč
na jednu věc odcizenou z vozidla 5 000,00 Kč
na zpoždění letu od 7. hodiny 200 Kč/hodina, max. 5 000 Kč
na zpoždění zavazadel od 7. hodiny 200 Kč/hodina, max. 5 000 Kč
pronájem náhradního sportovního vybavení max.1 000 Kč/den, max. 5 000 Kč
připojištění zavazadel limity pojistného plnění
všechny škody na zavazadlech pojištěného 50 000,00 Kč
škoda na jedné věci 25 000,00 Kč
všechny škody na cennostech 25 000,00 Kč
na jednu cennost 10 500,00 Kč
všechny škody způsobené vloupáním do vozidla 25 000,00 Kč
na jednu věc odcizenou z vozidla 7 000,00 Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu a jinou újmu

pojištění odpovědnosti za škodu a jinou újmu limity pojistného plnění na jednu pojistnou událost limit na všechny pojistné události
na zdraví nebo usmrcením 2 000 000,00 Kč 10 000 000,00 Kč
na jedné věci 1 000 000,00 Kč 5 000 000,00 Kč
následné škody 100 000,00 Kč 500 000,00 Kč
způsobenou psem nebo kočkou na zdraví,
usmrcením nebo na majetku
20 000,00 Kč 100 000,00 Kč
spoluúčast 5 000 Kč /PU 5 000 Kč /PU

Doplňkové asistenční služby

doplňkové asistenční služby limity pojistného plnění
všechny škody či jiné újmy z doplňkových asistenčních služeb 35 000,00 Kč
právní pomoc v zahraničí 35 000,00 Kč
náhradní pracovník 35 000,00 Kč
opatrovník 35 000,00 Kč
ztráta, odcizení, zničení dokladů 5 000,00 Kč
základní technická pomoc při škodě na majetku v místě bydliště 5 000,00 Kč

Pojištění stornovacích poplatků

pojištění stornovacích poplatků bez limitu pojistného plnění, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak
spoluúčast 20 %