SLOVINSKO 

Doklady cestovní

Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti.

Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro dítě v něm zapsané. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem a je zapsáno v jeho občanském průkazu, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem.

Doklady o zdravotním pojištění

Doklady k cestám s motorovým vozidlem

Doklady k cestám s vozidlem zapůjčeným, pronajatým nebo na leasing

Doklady k cestám s nezletilými dětmi bez doprovodu rodičů

Doklady k cestám s domácími mazlíčky

 

Cestování s dětmi

Od 27. 6. 2012 musí mít každé dítě bezpodmínečně svůj vlastní cestovní doklad. Zápisy dětí v cestovních dokladech či občanských průkazech rodičů nebudou akceptovány. Pokud se při kontrole dokladů na území RS prokáže, že je dítě bez cestovního dokladu, hrozí rodičům pokuta ve výši až 400,- €.

Děti bez vlastních cestovních dokladů nebudou puštěny na území Chorvatska.

Pokud dítě cestuje bez doprovodu rodičů, musí mít doprovázející osoba ověřený písemný souhlas rodičů s cestou dítěte.

Souhlas musí obsahovat: údaje o dítěti (viz RL), plánované cestě (místo, termín), údaje o doprovázející osobě (včetně čísla dokladu totožnosti). Musí být sepsán buď v anglickém jazyce anebo opatřen anglickým překladem. Musí být podepsán oběma rodiči. Jako příloha může být: kopie rodného listu dítěte a osobního dokladu totožnosti doprovázející osoby.

Děti mladší 12-ti let či menší 150 cm nesmí sedět na místě spolujezdce a v autě musí být zabezpečeny bezpečnostním systémem odpovídajícím jejich věku a váze, tj. v autosedačce.

Dětské sedačky musí odpovídat evropské normě ECE-R44/44.

Za porušení tohoto předpisu hrozí řidiči pokuta ve výši 100-150,- €.

CESTUJEME po Slovinsku

Při cestách autem přes území Slovinska (dále jen RS) je třeba důsledně dodržovat pravidla silničního provozu, která se téměř neliší od pravidel v ČR, avšak pokuty za jejich porušení jsou diametrálně odlišné. Velkou pozornost je třeba věnovat zpoplatněným cestám v RS (dálnice, dálniční obchvaty a rychlostní silnice), k jejichž použití je nutné mít zakoupenu a správným způsobem vylepenu známku „vinjetu“. Za jízdu po placených cestách bez známky hrozí řidiči pokuta ve výši 300 - 800,- €.

Všichni motoristé jsou povinni jezdit po celých 24 hodin s rozsvícenými světly.

Minimální vzorek pneumatik je jednotný pro letní i zimní gumy - 3 mm.

Maximální povolená hranice alkoholu v krvi je pro řidiče osobních automobilů a motocyklů 0,5 promile. Profesionální řidiči a řidiči vlastnící řidičský průkaz max. 2 roky nemají povoleno žádné množství alkoholu v krvi, dechové zkoušce se musí na požádání podrobit každý řidič.

Na kruhových objezdech mají přednost vozidla jedoucí po kruhovém objezdu.

Dopravní značka dálnice má zelené pozadí, národní silnice má pozadí modré.

Je zakázáno vjet do křižovatky, svíti-li oranžové světlo na semaforu.

Každá osoba, která na dálnici nebo rychlostní silnici opustí vozidlo, musí mít reflexní vestu.

Je zakázáno používat za jízdy mobilní telefony, s výjimkou použití "hands-free" či "head-set".

 

Přehled cen dálničních poplatků v RS:

 

Omezení rychlosti jízdy:

osobní auta, motocykly: v obci 50 km/h, mimo obec 90 km/h, na silnicích pro motorová vozidla 100 km/h, na dálnici 130 km/h

osobní auta s přívěsy, karavany a nákladní vozidla do 7,5 t: v obci 50 km/h, mimo obec 80 km/h, na silnicích pro motorová vozidla 80 km/h, na dálnici 80 km/h

Za překročení předepsané rychlosti hrozí řidiči pokuta ve výši 100 – 1.500,- €.

 

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí